Pályázatok

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Pályázó neve:

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

OP név:

KÖFOP

Pályázati kiírás megnevezése:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Projekt helyszíne (település):

Demecser

Megítélt összeg:

7 000 000 Ft

Támogatás aránya:

100

Támogatási döntés dátuma:

2016.11.17

Forrás:

ESZA, ESZA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása, Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása, Közigazgatás, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

Uniós társfinanszírozási ráta:

85 – ESZA, 0 – ESZA

Projekt összköltség:

7 000 000 Ft

Projekt összefoglalása

Demecser Város Önkormányzata részére a ASP központhoz való csatlakozáshoz jelenlegi eszközeink nem felelnek meg ezért tervezzük 5 db laptop, 10 kártyaolvasó, 1 db multifunkciós nyomtatógép, 1 db Rack szekrény, 1 db Swich eszköz és 1 db szünetmentes tápegység beszerzését. A jelenleg használt programokat az új rendszerbe át kell tölteni, ezt is beterveztük a projektbe. A dolgozók képzésének utazási költségeit is beterveztük. Továbbá a tesztelés élesítés, kötelező nyilvánosság, projektmenedzsment költségeket. Az elektronikus ügyintézés feltételeit is szeretnénk kialakítani. A jelenlegi iratkezelési és IT biztonsági szabályzataink módosítását tervezzük. Nem éri el a tervezett beszerzések értéke a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzést nem tervezünk.

 

KONYHA FEJLESZTÉSE DEMECSERBEN

Demecser Város Önkormányzata a TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú pályázati konstrukció keretében „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben” címmel, TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064 azonosító számon sikeresen pályázott, és 41.094.331.- Ft  forint 100%-ig vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A fejlesztés eredményeként a meglévő konyha fejlesztése valósul meg.

A projekt keretében Demecser Város Önkormányzatának konyhája újulhatott meg gépészeti rendszerének teljes fejlesztésével és eszközbeszerzéseken keresztül. A felújított épület és modern eszközök hozzájárulnak a kitűzött célunk, az étkeztetés minőségi javításához.

Demecser településen szociális alapellátáson belül a szociális étkeztetést ellátó Demecser Város Önkormányzatának fenntartásában lévő konyha (4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 4.) fejlesztését valósítottuk meg, mely a gépészeti rendszer felújításából, korszerűsítéséből és eszközbeszerzésből áll. A konyha 2007-ben készült el, azóta felújítás nem történt, a beépített technológia korszerűtlen elavult, a gépek elhasználódtak. Az elmúlt időszakban a szociális étkezők száma folyamatosan növekszik, így indokolttá vált az épület és eszközpark fejlesztése.

 

 

A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA DEMECSERBEN

Kedvezményezett: Demecser Város Önkormányzata

Projekt címe: „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben”

Projekt száma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064

Támogatás összege: 41.094.331.-  Ft

Megvalósítás tervezett ideje: 2017.06. 01.- 2018.07.31

A Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben

A Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok Megvalósítása Demecserben című, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00003 számú projekt keretében Demecser Város Önkormányzata vezette konzorcium javítani kívánja a társadalmi mobilitást, illetve csökkenteni a szegregációt a városban annak érdekében, hogy javuljon a település versenyképessége és népességmegtartó ereje. Ennek érdekében a következő jövőkép került megfogalmazásra: Demecser leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek, melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő (többségében roma származású) emberek felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkrimináció-mentes társadalmi befogadásukat. Ennek megfelelően tehát a rehabilitációs projekt megvalósításával célunk, hogy a szegregátum integrálódjon a települési szövetbe. A jövőkép megvalósítása érdekében a projekt konkrét célja:

 1. szegregált környezetben, mélyszegénységben élő egyének, illetve családok egyéni fejlesztése, képessé tevése a társadalmi felzárkózásra;
 2. közösségfejlesztés az akcióterületen a közösségi tervezés eszközével annak érdekében, hogy keretet adjon az integrációs folyamatoknak, illetve erősítse a város lakosságmegtartó képességét;
 3. antidiszkriminációs program megvalósítása a társadalmi befogadás feltételeinek megteremtése, illetve a városi lakosság kohéziójának erősítése érdekében;
 4. az alacsony küszöbű szociális ellátások személyi feltételeinek megteremtése, és a folyamatos mentorálás biztosítása a célcsoport felzárkózásának elősegítése érdekében;
 5. a helyi támogató csoport, valamint további civil és egyházi partnerek bevonásával a társadalmi felzárkózási folyamat elfogadottságának biztosítása;
 6. a fizikai infrastruktúra (közösségi, lakhatási, alapinfrastruktúra) minőségi javítása az akcióterület további leszakadásának, a szegregált terület bővülésének megakadályozása, a szegregátum városi szövetbe történő integrációja érdekében;

A célok megvalósítása érdekében a fentiek alapján olyan konkrét tevékenységek megvalósítását tervezzük, melyek megvalósításával javíthatóak a város szegregált lakóterületeit magába foglaló akcióterület lakosságának felzárkóztatási esélyei, illetve megalapozza a városi infrastruktúra megújítását is.

Projektünkben integrált módon mind szoft típusú, mind a TOP 4.3.1. kódjelű projekt keretében infrastrukturális beavatkozásokat tervezünk. Jelen projekt keretében tervezett szoft beavatkozások egyrészt az egyéni felzárkózás elősegítését, a képessé tevést célozzák, másrészt a helyi közösséget, mint társadalmi keretet kívánjuk megerősíteni a sikeres integráció érdekében, harmadrészt pedig meg kívánjuk alapozni az infrastrukturális projekt, főként a lakhatási integrációs projektelem megvalósítását. Ennek megfelelően – összhangban céljainkkal –az alábbi projektelemek megvalósítását tervezzük:

 1. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést, az érintett lakosság bevonását célzó, társadalmi integrációt elősegítő, a tervezett fejlesztések elfogadtatását célzó programokat kívánunk megvalósítani. Olyan programokat valósítunk meg, melyek egyrészt bevált gyakorlatokon alapulnak, másrészt széles partnerségben valósulnak meg.
 2. A folyamatos szociális munka feltételeinek megteremtése. Ezen tevékenység keretében egyrészt szociális munkások, illetve egy fő szociális asszisztens foglalkoztatását tervezzük. Másrészt settlement (civil szervezetek önkénteseivel, illetve az akcióterület lakóival) típusú szervezetet kívánunk létrehozni, mely a közösségi tervezés eszközével aktív, önsegítő tevékenységet lát majd el az akcióterületen, a közösségi ház bázisán. Az aktív, terepen történő szociális munkát a projekt fizikai megkezdésétől tervezzük elindítani, melynek alapja a bizalmi kapcsolat kiépítése a célcsoporttal.
 3. A foglalkoztatás elősegítése. A foglalkoztatás elősegítése keretében három, egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységet kívánunk megvalósítani:

– üzemlátogatások,

– munkaerő-piaci tréningek,

– OKJ – s tanfolyamok

– az kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek megteremtése

 1. A. gyermekek formális oktatáson kívüli fejlesztése keretében programokat tervezünk a kialakítandó közösségi házban (pl.: tanoda jellegű foglalkozások, sport és táncfoglalkozások, ünnepségek, MesÉd program):
 2. Egészségfejlesztési akciók keretében egyrészt szűrőbusz programot indítunk a szegregátumban, másrészt egészségügyi szakemberek bevonásával rendszeres tanácsadást kívánunk megvalósítani;
 3. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében jogi, illetve egyéb tanácsadásokat tervezünk a célcsoport számára;
 4. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok megvalósítása keretében egyrészt a polgárőrség bevonásával bűnmegelőzési stratégia készül, másrészt a pályázati támogatás segítségével tervezzük az abban leírt akciókat megvalósítani;

A projektet megvalósító konzorcium tagjai:

Demecser Város Önkormányzata konzorciumvezető

Demecseri Polgárőr Egyesület konzorciumi tag

NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesület konzorciumi tag

A projekt időtartama: 2017.06.01-2020.05.31

KEOP-5.7.0/15-2015-0142 sz. pályázat Demecser középületeinek energetikai korszerűsítésére

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Kedvezményezett: Demecser Város Önkormányzata
Projekt címe:
DEMECSER KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0142
Projekt összköltsége:141.486.650.- forint
Megítélt támogatás összege:141.486.650.- forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2015.08.17.
Projekt befejezése: 2015.11.30.

Projekt tartalma:
Demecser középületeinek hőtechnikai követelményei a mai előírásoknak nem felelnek meg. Korszerűsítésük eddig csak részben, vagy egyáltalán nem valósulhatott meg. A projekt keretében Demecser Város Önkormányzat középülete – Polgármesteri Hivatal B épület, Közfoglalkoztatási épület, Rendőrőrs épülete, Demecser Oktatási Centrum Általános Iskola, Művelődési Házon, Központi Orvosi Ügyelet energetikailag korszerűsödik, passzív energiahatékonysági mutatójuk javul. A konkrét építészeti tevékenység az épületek külső és födém szigeteléssel, nyílászárók cseréjével történik, mely révén megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. Az energia megtakarítás költségcsökkentő tényező hatása az egyik legfőbb eredmény, de e mellett a környezeti terhelés csökkentése és a lakosság szemléletformálása további pozitív hozadék.

A megvalósulási helyek címei:
Polgármesteri Hivatal B épület – 4516 Demecser, Szent István u. 2-4.
Közfoglalkoztatási épület – 4516 Demecser, Nagy u. 14.
Rendőrőrs épülete – 4516 Demecser, Szent István u. 6.
Demecser Oktatási Centrum Általános Iskola – 4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 8.
Művelődési Házon – 4516 Demecser, Szabolcs vezér utca 6.
Központi Orvosi Ügyelet épülete – 4516 Demecser, Béke utca 2/a.

A pályázat hozzásegíti a várost ahhoz, hogy ne csak komfortosabb, hanem olyan környezetbarát és energiatakarékos intézményekkel gazdagodjon, amelyek fűtése jóval olcsóbb és hatékonyabb lesz. Így hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, szem előtt tartva az európai uniós törekvéseket, miszerint növelni kell a megújuló energiák felhasználásának arányát.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

szechenyi-2020-logo

A projekttel kapcsolatos részletekért kérjük, kattintson ide!


Fotovoltaikus rendszer kiépítése Demecser Város Önkormányzatánál

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0339 azonosító számú pályázat

 

FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIÉPÍTÉSE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

Demecser Város Önkormányzata 48 552 093 Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiírására benyújtott KEOP-4.10.0/N/14-2014-0339 azonosító számú pályázaton. A beruházások összértéke 48 552 093 Ft, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt 2015.07.12 és 2015.08.31-között valósult meg.

A projekt megvalósulásának általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.
Az Önkormányzat kiemelt célkitűzés az energiahasznosítást területén a környezeti szempontok érvényesítése. Melynek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.

A projekt keretében Demecser Város Önkormányzat három közintézményében – Polgármesteri Hivatal, Egészségház és Művelődési Ház- történt meg a villamos energia fogyasztás kiváltása megújuló energiaforrás révén, fotovoltaikus rendszer kiépítésével.

A beruházás megvalósulásával az Önkormányzat célja környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszer (napelem) használatával az önkormányzat és intézményei energiafelhasználásának segítése.

Az önkormányzat elkötelezett ezen technológia alkalmazása iránt. A beruházás megvalósítása az Önkormányzat energiára fordítandó költségének jelentős csökkenését eredményezi.

A beruházás elvárt elsődleges eredménye az energiára fordítandó költségek csökkentése, másodlagos eredménye a közvetett kibocsátású üvegházhatású gázok csökkenése.

DSCF1177 DSCF1178 DSCF1174 DSCF1180

 

DSCF1190 DSCF1189 DSCF1184 DSCF1183

 


Yoast SEO

 • Dokumentum
 • Blokk

KlasszikusHasználd a klasszikus WordPress sze