Leromlott városi területek rehabilitációja Demecserben

TOP 4.3.1. -15-SB1-2016-00009 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Demecserben”

A projekt célja a lakhatási integráció feltételeinek megalapozása volt.

Ennek érdekében a korábban benyújtott TOP-5.2.1 pályázathoz hasonlóan az alábbi 4 területre fókuszált: Lakhatás-foglalkoztatás-családok-integráció. A projekt az alábbi támogatható tevékenységeket tartalmazott: Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek: 2 db 2 lakásos, 1 db 1 lakásos szociális bérlakás építése önkormányzati ingatlanokon a beavatkozási területen és kapcsolódó eszközbeszerzés, magántulajdonban lévő ingatlan(ok) megvásárlása és eze(ke)n bérlakás(ok) kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés eredményesen befejezésre került.

A projekt sikeresen megvalósult, a vállalások teljesítése megtörtént.

Felhívás 3.1.2 pont A), B) pontjában felsorolt tevékenységek:

A közösségi ház kialakítása közösségi térrel, mosodával, tankonyhával és tároló

helyiséggel, fűtéskorszerűsítés és kapcsolódó eszközbeszerzés megvalósításra került.

Térfigyelő Kamerák kihelyezése az akcióterületen megvalósult.

Felhívás 3.1.2 pont D) pontjában felsorolt tevékenységek: A kialakításra kerülő szociális bérlakások környezetrendezése és kerítésük felújítása befejeződött.

A közösségi ház környezetében játszótér kialakítása megtörtént.

Önkormányzati Út felújítása az akcióterületen 400 m hosszan – megépült.

Felhívás 3.1.3 pontjában felsorolt tevékenységek voltak, melyek megvalósításra kerültek:

  1. a) A projekt keretében valamennyi épület esetében megtörtént a hőszigetelés, valamint a szociális lakásokon a napelemek beüzemelésre kerültek a nem megújuló energiafelhasználás csökkentése érdekében.
  2. b) A bontások és az átalakítások kapcsán az azbesztmentesítés megvalósult a felhívás 3.2 fejezetében foglaltak alapján.
  3. c) Valamennyi nem lakófunkciójú épület esetében megtörtént az akadálymentesítés.
  4. d) A projekt keretében a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ c. dokumentum iránymutatásait követve megtörtént a projekttel kapcsolatos tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása.

A felhívás 3.2 pontjának teljesülése:

1) A TOP-5.2.1 projekt keretében az akcióterület vonatkozásában az IVS felülvizsgálatát elvégeztük.

2) A program összhangban áll a település stratégiai dokumentumaival, mely a PET-ben részletesen bemutatásra került.

3) A program csak akcióterületi beavatkozásokat tartalmazott, emellett lakófunkció kialakítását a beavatkozási területen.

4) Az akcióterület a település 1 szegregátumát érintette.

5) A programmal a szegregált területek rehabilitációját biztosítottuk.

6) A lakófunkciós tevékenységek a szegregátumokban, illetve a beavatkozási területen valósultak meg.

7) Az akcióterületen nem nőtt a lakóegységek száma.

8) A lakófunkció bontására nem kerül sor a projektben, a szociális bérlakások kialakításával a szegregátumokban lévő lakóegységek túlzsúfoltságát mérsékeltük.

9) A fejlesztés illeszkedik a hatályos rendezési tervhez.

10) A lakófunkciós tevékenység meghaladta a projekt összköltségének 30%-át.

11) A Top 5.2.1 konstrukcióra benyújtott pályázatunk összköltsége meghaladta jelen projekt összköltségének 30%-át.

12) A Top 5.2.1 konstrukcióra benyújtott pályázatunk szintén eredményesen és sikeresen megvalósításra került.

13) Jelen projekt ütemezését a vonatkozó követelményeknek megfelelően teljesítettük.

14) A fejlesztés nem irányult az alacsony státuszú lakosság kiszorítására a terület felértékelődése következtében.

15) A projekt széleskörű társadalmi beágyazottsággal valósult meg (Konzorcium, HTCS, Egyéb támogató szervezetek).

16) A projekt új közösségi ház kialakítását tartalmazta, mely megépült.

17) A PET jelen felhíváshoz benyújtásra került.

18) A projektfejlesztési szakaszban a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészült.

19) nr

20) Az épületfelújításokat, bővítéseket és az új építéseket minden esetben úgy végeztük, hogy a létrejövő épületek a „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába essenek.

21) Az épületbontások alkalmával a szórt azbeszt mentesítést elvégeztük.

22-23) A lakófunkciót leszámítva valamennyi létesítmény esetében az előírt akadálymentesítést elvégeztük.

24) Érvényesítettük az egyetemes tervezés elveit 25-26-27) nr 28-29) a beavatkozás során őshonos és/vagy a klímaváltozásnak és a CPTED-elveknek megfelelő növények telepítésével.

30) A térfigyelő rendszereket az MT útmutató alapján megvalósítottuk.

31) nr