Intézményi tanfelügyelet a Demecseri Tündérkert Óvodában

Intézményi tanfelügyelet a Demecseri Tündérkert Óvodában

 

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében valósult meg a Demecseri Tündérkert Óvoda tanfelügyeleti intézményellenőrzése, 2023. december 15-én. Az intézményellenőrzés céljaként volt megjelenítve az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztése, valamint annak feltárása, hogy a Demecseri Tündérkert Óvoda hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a pedagógiai-szakmai munkát meghatározó dokumentumaiban foglaltakat. Az intézményellenőrzés során a szakértők az általános elvárásrendszer alapján azt vizsgálták, hogy az intézmény a maga által kitűzött céloknak hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol tart. A jogszabályi előírásnak megfelelően ezt a tanfelügyeleti intézményi ellenőrzést ötévente egyszer el kell végezni. A szakértői csoport az intézményben folyó pedagógiai munka teljes folyamatát, a gyermekeket, mint a folyamat legfontosabb szereplőinek helyzetét és az intézményt, mint szervezetet megvizsgálta.

A helyszíni ellenőrzéskor a tanfelügyelő szakértők célja az volt, hogy az előzetes felkészülésük során a Demecseri Tündérkert óvodai dokumentumelemzés alapján szerzett információikat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóságtartalmáról meggyőződjenek, az intézményben folyó nevelőoktató munkáról új információkat szerezzenek a saját, szakértői megfigyelésük alapján. Az intézményben folyó nevelőoktató tevékenységben közreműködőkkel, mint a (Szülők, Óvodapedagógusok, Vezető) interjúkat készítettek. Tanfelügyeleti interjúkérdéseik szélesen keresztül ölelték a mindennapi pedagógiai és nevelői munkánkat.

Az egész napon át tartó intézményi tanfelügyeleten tiszteletét tette Rátkai Sándor Demecser Város polgármestere és Bötykös Katalin jegyzőasszony is. Ezáltal is nyomon követve Demecseri Óvodai Társulás fenntartása alatt álló Demecseri Tündérkert Óvoda szakmai működését is.

 

Az intézményi tanfelügyelet összegző értékelése az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen a napokban érkezett meg intézményünkhöz.

 

Kiemelt területeként a következő megállapítások nyertek teret a Demecseri Tündérkert Óvoda szakmai működésében:

 

 

 

  1. „Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő ötletek, egyéni erősségek, belső és külső erőforrások, pályázati lehetőségek, szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. Az intézményi pedagógiai folyamatok a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.
  2. Integrált tevékenységek között a gondozás, testi nevelés, az értelmi képességek fejlesztése a cél. Elismerésre méltó, ahogyan figyelembe veszik a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítve a tehetség kibontakoztatását és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, a szükségletek és jogok tiszteletben tartása mellett végzik.
  3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. A mérések eredményeiről korrekt információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges lépéseket. A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát és megalkotják a fejlesztéshez és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket.
  4. Rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. Az intézményben támogatják az egymást inspiráló, kreatív, alkotómunkát a pedagógiai program magas színvonalon történő megvalósítása érdekében. Személyes forma mellett, online, zárt facebook csoporton, e-mailen keresztül is megjelenik a szakmai konzultáció, tanácsadás. A Mentorálás során a szakmában tapasztaltabb kolléganő megosztja tudását a gyakornok kollégájával.
  5. Az intézmény pontosan azonosítja külső partnereit, a külső kapcsolatok rendszere, formája és módja szabályozottak, azok köre ismert az intézmény munkavállalói számára. Az intézmény legfontosabb partnerei a szülők. A családokkal való kapcsolattartás, tájékoztatás, az együtt nevelés fontos tényezője az intézménynek. Nyitott intézményként sok lehetősége van a szülőknek betekinteni az intézményben folyó nevelésbe, oktatásba. Kiemelten fontos a szülők véleménye, elégedettsége, amit közös rendezvények szervezésével, a családoknak nyújtott segítségadással folyamatosan fejlesztenek.
  6. Az óvodapedagógusok a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok intézményen kívüli átadása, megosztása. Innovatív nevelő közösség. Befogadó az új módszerek, eljárások megismerésére, alkalmas nevelőtestület, akik elkötelezettek a pedagógiai program megvalósításában, a szakmai munka színvonalának megtartásában, fejlesztésében.
  7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramban meghatározott célok és a pedagógiai program koherenciája. Az éves munkatervekben, továbbképzési programban jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok. Az előző év tapasztalataira, eredményeire építve, a fejleszthető területeket figyelembe véve készítik el munkatervüket, mely tartalmazza a tagintézmény tevékenységi terveinek ütemezését, feladat ellátási tervét, megbízatások rendjét. A nevelést, tanítást segítő eszközöket és a nevelési-tanítási módszereket az óvodapedagógusok tudatosan, céloknak megfelelően, rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban választják ki és alkalmazzák.”

 

 

Az Oktatási Hivatal által delegált, tanfelügyelő szakértők által elkészített intézményi összesítő értékelés a legmagasabb fokú elismerést tartalmazz a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde szakmai munkájával kapcsolatban. Ezek a szakmai eredmények a mindennapi munkánkat fémjelzik. A legmagasabb szintű ellenőrzés eredménye alapján méltán vagyunk büszkék emberi és szakmai elhivatottságunkra egyaránt.

Mindemellett tudjuk, hogy ezek az eredmények közösek. Magas szintű szakmai megjelenésünk mellett nagyon fontos kiemelni a gyermekek, a szülők, a fenntartónk és a partnereink folyamatos jelenlétét a mindennapi pedagógiai munkában.

Nevelőközösségünk minden tagja nevében hálásan köszönöm intézményünk Fenntartójának és annak vezetőjének, Rátkai Sándor polgármester úrnak, a kedves Szülőknek és az összes Partnerünknek a közös együtt gondolkodást, bizalmat, a folyamatos lelkesítést és a támogatást.

A Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete célja továbbra is a magas szintű szakmai jelenléte Demecser Városban.

 

Mudriné Resku Szilvia

Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

Főigazgató