Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Demecseren

A projekt a tervezett tartalommal megvalósult, a beruházás 2021.06.30-ra befejeződött.

Pályázó neve: Demecser Város Önkormányzata

Projekt megnevezése: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecseren”

Projekt azonosító: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044

Támogatás összege: 176 834 400 HUF

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A) PROJEKT CÉLJA:

1. A vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozással. A beavatkozás legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.

Az intézkedés magában foglalja a fejlesztéssel érintett település társadalmi-gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységeinek összességét, amely így hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, műszaki-fizikai állomány megújításához, szolgála a természetes és épített környezet védelmét, valamint a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását.

2. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzése és –kezelés előmozdítása: a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A projekt tervezése során  a vizek helyben tartásának lehetősége biztosított olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

Az alábbi pontokból szükséges fejlesztési irányok megjelölve.

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.

B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója

a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése.

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).

f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.

Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.

MŰSZAKI TARTALOM:

Általános ismertetés

A tervezett fejlesztés a Demecser területén lévő Községi Régi folyás csatorna belterületi szakaszát érintik. A csatorna teljes hossza 3990m, amelyből e terv a felső belterületi 1690m-es szakasz, a 2+300-3+990Km-es szelvények közötti részt érinti. Ezen szakasz szelvényezése a jelen tervdokumentációban 0+000-1+690Km. Tehát a bel-és külterületi szakasz a teljes csatorna 2+300Km-es szelvényében találkozik, így a 2+300Km-es szelvény azonos a jelen tervben lévő fejlesztési szakasz 0+000Km-es szelvényével. A fejlesztési szakasz 0+560-0+590Km-es szelvényei között a jobbparton a Demecser 420 hrsz.-ú területen belvíztározó kialakítását tervezzük. A tározóba a be-és kivezetés zsilipes műtárgyakon keresztül történik, s ennek biztonságos és gyors végrehajtása érdekében szélsőséges esetben mobil szivattyú igénybevétele is szükséges.

Az előzőek alapján a fejlesztés főbb részei:

  • Községi Régi folyás belterületi szakasza
  • Belvíztározó
  • Műtárgyak
  • Mobil szivattyús egység

Tervezett beavatkozások

A Községi Régi folyás csatorna belterületi szakaszának egyes részei az alábbi beavatkozásokat tervezzük:

•             0+000-0+255      Eredeti állapotra való helyreállítás. Rézsűállékonyság biztosítása füvesítéssel. 255m földmedrű csatorna kialakítása.

•             0+255-0+942      Mederrekonstrukció. Mederállékonyság biztosítása mederburkoló elemekkel. 687m TB 60/100/80 mederburkoló elemmel ellátott csatorna kialakítása.

•             0+942-1+054      Zárt vezeték tisztítása. 112m gépi mosatás, javítások elvégzése.

•             1+054-1+490      Mederrekonstrukció. Mederállékonyság biztosítása mederburkoló elemekkel. 436m TB 60/100/80 mederburkoló elemmel ellátott csatorna kialakítása.

•             1+490-1+690      Mederrekonstrukció. Rézsűállékonyság biztosítása füvesítéssel. 200m földmedrű csatorna kialakítása.

A mederkialakítás az 1.sz. táblázat,,Hidrológiai méretezés” és a 2.sz. táblázat ,,Hidraulikai méretezés” adatainak megfelelően történik.

Belvíztározó

A befogadó Nagyhalász-Pátrohai csatornába való késleltett bevezetés illetve a vízvisszatartás érdekében a 420 hrsz.-ú területen belvíztározó kialakítását tervezzük. A belvíztározó előirányzott felülete 3000m2  ,tározóképessége pedig mintegy 6000m3 . A belterületről érkező vizet a tározóba kell vezetni és ott tározni. Továbbvezetés csak akkor történik, ha a belterületről a szakasz tározókapacitást meghaladó vízhozam érkezik, tehát csak a fölös gazdaságosan vissza nem tartható vízmennyiség kerül a községi Régi folyás csatorna külterületi szakaszába, amely a Nagyhalász-Pátrohai csatornába vezeti azt. Gazdaságossá teszi az üzemeltetést, ha a nagyobb várható belterületi vízhozam érkezése előtt ürítik a tározót. Azonban fokozottan ügyelni kell arra, hogy a tározóban az ökológiailag minimálisan szükséges víz (legalább 60cm) mindig meglegyen.

Műtárgyak

A belvízhálózatba a víz bevezetése és kivezetése általában gravitációsan történhet. Azonban várhatóan előfordul olyan eset, amikor ez nem lehetséges a kialakuló vízszintek miatt. A vízszintek szabályozása valamint a víz optimális útjának biztosítása érdekében a víz tározóba való be-és kivezetését zsilipes műtárgyakon keresztül tervezzük. A két zsilipes műtárgy összehangolt üzemeltetése szükséges ezért azt arra kiképzett kezelő kell, hogy végezze. A zsilipes műtárgyak o80 előre gyártott betoncsövekből épülnek. Áteresz található a csatorna 0+255Km-es szelvényében. Mérete (o80 cm),megfelelő tisztítása,javítása szükséges. Zárt vezeték (o80 cm) található a csatorna 0+942-1+054 Km-es szelvényei között. Hossza 112m. Javítása, gépi mosatása szükséges. Áteresz (o60 cm) található a csatorna 1+490 Km-es szelvényében. Állaga nem megfelelő, építése szükséges.

Mobil szivattyús egység

Szélsőséges esetben a tározóba való gyors, biztonságos be-és kivezetés nem oldható meg csak a zsilipes műtárgyak megfelelő üzemeltetésével. Ilyenkor a belterület védelme érdekében szivattyús átemelés szükséges. A tervezett tározóhoz mértékadó helyzetben mintegy 700 l/s vízhozam érkezik.

Figyelembe véve: a tározó mértékadó vízhozam érkezése előtti ürítését és a meder tározóképességét legalább 30 %-os mértékű, azaz 210 l/s mobil szivattyúkapacitás meglétét tartjuk szükségesnek.

A szivattyú és a motor vontatható alvázra szerelt. Két db szivattyús egység beszerzése indokolt.Későbbi döntés alapján ez lehet két egyforma szivattyú, vagy 1-1 db szivattyú. A szivattyúzás megkezdésekor előbb az egyik szivattyú kell kitelepíteni,majd szükség esetén a másikat is. Továbi vízhozam növekedés esetén bérszivattyú (pl. FETIVIZIG-től) igénybevételével kell a problémákat kezelni. A szivattyúbontás sorrendje a telepítési sorrend fordítottja. A szívattyúkat megfelelő tisztítás és karbantartás után kell visszaszállítani.

Vízvisszatartás

A tervezett fejlesztés legfőbb törekvése az, hogy a területre hullott csapadékot helyben tartsa, azaz a lehulló csapadék minél nagyobb hányada helyben hasznosuljon. Ennek érdekében csak a vissza nem tartható többletvizet kívánjuk elvezetni a belvízöblözetből.

Ezt a víz tervezett útjának leírásával mutatjuk be. A lehullott csapadék gyorsan, az öblözetben lévő útárkokba jut, amelyek azt a Községi Régi folyás csatorna belterületi szakaszának medrébe vezetik. A Községi Régi folyás csatorna a vizet az építendő belvíztározóba vezeti egy zárható műtárgyon keresztül. A tározóba folyamatosan gyülekszik a víz a későbbi hasznosítás érdekében. Innen tehát normál üzemmódban nem történik továbbvezetés, egészen addig, amíg a belterületről érkező víz üzemvízszintig meg nem tölti a tározót. Amennyiben azt meghaladó vízszintet eredményezne a belterületről (belvízöblözetből) érkező víz, akkor a belvíztározó alsó részen kialakítandó zsilipes műtárgyon a víz kikerül a Községi Régi folyás csatorna külterületi szakaszába, amely a Nagyhalász-Pátrohai csatornába vezeti azt.

Előfordulhat olyan extrém helyzet, hogy a Nagyhalász-Pátrohai csatornán hosszú ideig tart a magas vízállás és közben Demecserből folyamatosan érkezik a mértékadó vízhozam. Ekkor az építendő belvíztározó mindkét zsilipes műtárgyánál átemelés szükséges azonban ezen időszakban is szigorúan tartani kell az üzemi vízszintet, az alá a szivattyúzás sem viheti a vízállást–annak érdekében, hogy a belvizöblözetből csak a vissza nem tartható vízmennyiséget vezessük el.

Bontás

A csapadékvíz elvezető csatornából ki kell termelni a földet és ki kell alakítani a tervezett folyásfenék szinthez a földmeder szintjét úgy, hogy a mederburkoló elemek magasságilag biztonságosan elhelyezhetők legyenek.

A kitermelt föld/iszap elhelyezésére a helyszínen nincs lehetőség, ezért azt el kell szállítani a kijelölt helyre. A földmennyiség meghatározása számítógépes módszerrel történt. A humuszmentésre az 1994. évi LV. Tv. Vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

A felújítandó csatornából el kell távolítani a meglévő és megrongálódott burkolatokat. Ezeket is a kijelölt deponálási helyre kell szállítani.

Közműkiváltás

A tervezéssel érintett területen lévő közművekről (különösen ivóvíz,szenyvíz,gáz) az üzemeltetőknél nem áll rendelkezésre olyan nyilvántartás, amelyből egyértelműen meg lehetne állapítani azok fektetési mélységét. Ezért a kivitelezés során fokozott figyelemmel kell eljárni az üzemeltetők jelenlétét kérve. Az esetlegesen szükséges kiváltásokról a szakág és a tervező bevonásával kell intézkedni.

A projekt a tervezett tartalommal megvalósult, a beruházás 2021.06.30-ra befejeződött.