Óvodai Beiratkozás Információk

Az óvodai és bölcsődei beiratkozás rendje és feltételei 2022-2023. nevelési év

Demecseri Óvodai Társulási Tánácsának „A Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde beiratkozási időpontjáról” szóló 5/2022.(III.02) határozata alapján a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde felvételi időpontját a 2022/2023 nevelési évre vonatkozóan: 

Személyesen:

  1. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Székhely Intézményébe Demecser, Kinizsi P. út 1.

2022. 04. 25-től 04. 29.-ig 08.00-16.00 óra között.

  • Demecseri Bölcsődei beiratkozás időpontja: 2022. 04. 25-től 2022. május 6-ig 08.00- 16.00 óra között.
  • Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Berkeszi Tagóvodájába, Berkesz, Kossuth út 1.

2022. 04. 25-től 04. 29.-ig 08.00-16.00 óra között.

  • Berkeszi Bölcsődei beiratkozás időpontja: 2022. 04. 25-től 2022. április 29-ig.
  • Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Székelyi Tagóvodába, Székely, Illyés Gyula út 27.

2022. 04. 25-től 04. 29.-ig 08.00-16.00 óra között állapítja meg.

2022. szeptember 1-jétől a 2022/2023. nevelési évben az óvodába

• azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét 2022. augusztus 31.-ig betöltötte,

• az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

• a gyermek TAJ kártyáját,

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

• nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2022. április 30-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíti az óvoda az érintett szülőt, valamint a gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.

A beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

1./ Mi a teendője, ha szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a 4501, Kemecsei Járási Hivatalhoz, Kemecse, Répási tér 5. cím alatt.

Telefonszáma: 06-42/795-650

kemecse@szabolcs.gov.hu

2./ Mi a teendője, ha gyermeke bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?

A bölcsődéknek is jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

3./ Mi a teendője, ha éppen külföldön élnek vagy költöznek, ezért gyermekük nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Szeretettel várjuk a kedves szülők, gyermekek jelentkezését!

                                                                                                Mudriné Resku Szilvia

                                                                                                      intézményvezető