Kerékpárút II. ütem

 

Pályázó a minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére nyújtja be kérelmét

 

A pályázó önkormányzat jelen konstrukcióban projektötletet nyújt be. Alátámasztására rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, és építési engedéllyel, melyek felülvizsgálata, és esetleges átdolgozása szükséges a konstrukció szerinti előírásoknak.

 

 1. a) projekt célja:

A projekt általános célja a Kemecsei járás kerékpáros infrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint fenntartható, környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében.

A projektgazda Önkormányzat a környező településekkel, kistérséggel átgondolt, közösen egyeztetett, nagyszabású kerékpár fejlesztési akciót tervez megvalósítani, melynek főbb állomásaként meg kívánják építeni Demecser-Borzsova, Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményeket.,

A projekt átfogó célja, hogy a már megépített, illetve megtervezett szakaszok egy összefüggő, teljes lefedettséget adó kerékpárút-hálózattá álljon össze. Jelen projekttel érintett Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó

.

Közvetlen célja a Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó kiépítendő kerékpárút hálózat megvalósítása 1665,6 méter hosszúságban annak érdekében, hogy mind a bel-, és külterületén működő vállalkozások, a város közszolgálati és turisztikai jelentőséggel bíró létesítményei, szociális intézményei, kerékpárral biztonságosan és fenntartható, környezetkímélő módon megközelíthető legyen. A kerékpárút nyomvonalának tulajdonjoga a Magyar Államé, kezelője a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő, és a Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. 3827. sz. Nyírbogdány-Dombrád ök. út 85, 87; Lónyai főcsatorna 016, 86, 178

A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser- Borzsova, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel, melyek megvalósítás jelent projekt részét képezik.

 1. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt

ÖNÁLLÓ TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 1. a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.
 2. b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
 3. c) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal.
 4. d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

 

 

 1. B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
 2. a) Közlekedésbiztonsági beruházás: kerékpáros átvezetések kialakítása

 

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ

 1. D) Kapcsolódó tevékenységcsoport

Kerékpárosbarát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: kerékpárparkolók építése, beszerzése, elhelyezése

 

 

MŰSZAKI TARTALOM

A kerékpárút kezdőszelvénye a Kék község tervezett kerékpárút (GULIT-06/2015 törzsszámú kiviteli terv) végszelvényéhez csatlakozik, ahonnan 2.50 m hasznos szélességgel halad Demecser város Hunyadi János utcájáig, a 3827. sz. Nyírbogdány-Dombrád ök. út 10+086 km sz.-ig.

A kerékpárút közúthoz való csatlakozásánál az összekötő út forgalmának sebességét korlátoztuk, az előírt távolságokban felhívjuk a figyelmet a keresztező kerékpáros forgalomra, valamint sebességlassító keresztirányú bordás burkolati jelekkel is figyelmeztetjük a gépjárműforgalmat a veszélyhelyzetre.

A kerékpáros átvezetéseknél a közutak forgalma (3827. sz. ök. út: 1256 E/nap, 139 kerékpár/nap) nem indokolja a közvilágítás kiépítését.

A Lónyai főcsatornán tervezett kerékpárút hasznos szélessége a „C” hálózati szempontnak felel meg, mivel a meglévő töltés szélessége nem éri el a „B” hálózati funkciónak szükséges értéket. Így is több szakaszon a töltés szélesítése vált szükségessé.

A Lónyai főcsatorna töltésén vezetett szakaszon nem került kialakításra csőkorlát, mivel az e-UT 03.04.11. 12.2 pont pontjának harmadik bekezdése lehetővé teszi a 6/4-es rézsűvel rendelkező töltések esetében a védőkorlát elhagyását. A FETIVIZIG egyértelmű álláspontja szerint is az árvízvédelmi munkálatokat a védőkorlát akadályozza, így annak kiépítésével nem ért egyet.

Az árvízvédelmi töltések szabályozott körülmények közötti gépjárművel való megközelítése miatt a Észak-keleti szakasz 1+627.75 km szelvényébe beépítendő egy sorompó (kialakítása az e-UT 03.04.11 12.4 ábrája szerint), mely a kerékpárosok forgalmát kis mértékben akadályozza, de az illetéktelen gépjárműforgalmat megakadályozza.

A kerékpárút-burkolatok egyoldali oldalesésűek 2.00 % értékkel.

Pályaszerkezet méretezése

(vonatkozó tervlapok: U – 4)

A burkolatokat, pályaszerkezeteket a talajmechanikai szakvélemények talajra és talajvízre vonatkozó adatai, a várható forgalomnagyság és járműösszetétel alapján a “Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” ÚT 2-1.502 Útügyi Műszaki Előírás szerint méreteztük.

Aszfalt kerékpárút és gyalogjárda burkolata: 3 cm vtg. AC 4 kopóréteg 4 cm vtg. AC 11 kötőréteg 15 cm vtg. Ckt4 cementstabilizáció E2>85 MPa 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat, Trr>96 %, E2>55 MPa 50 cm vtg. altalaj, Trr>93 %, E2>40 MPa

A burkolatok alá homokos kavicságyazat készítése szükséges a mintakeresztszelvények szerinti vastagságban, Trr>96 % relatív tömörséggel. Az ágyazati anyag feleljen meg a fagyszabványban meghatározott minőségi követelményeknek. Az ágyazati réteg alsó síkja a pályaszinttel párhuzamos legyen.

Építés alatti forgalomkorlátozás

A burkolatépítésekhez, a tervezett közművek megépítéséhez és az építésükhöz szükséges burkolatbontások és helyreállítások idejére a munkaterület forgalommentes biztosításához építés alatti forgalomkorlátozás szükséges, Az ideiglenesen kihelyezésre kerülő jelzőtáblák, forgalomkorlátozási elemek, berendezések szabványos kivitelűek és fényvisszaverő felületűek

Vízelvezetés

A burkolt felületre hulló csapadékvíz elvezetését a meglévő, tervezett vízelvezető árkokkal oldottuk meg.

Közművezetékek

A különböző közművezetékek tervezési területen belüli elhelyezkedését, kiváltását, védelmét, új közművezetékek és műtárgyaik tervét a burkolatépítési tervekkel egyeztetett megfelelő szakági tervek tartalmazzák. A burkolatépítés megkezdése előtt a szakági tervekben szereplő közműves és technológiai szerelési munkákat el kell végezni, illetve a burkolatok alá a megfelelő méretű és számú védőcsövet, védőcsatornát a szakági tervekben előírt mélységben el kell helyezni.

Földmunka

A tervezési területen a burkolatépítésekkel kapcsolatosan felmerül a földmunkavégzés szükségessége Terep-előkészítés: A tervezett nyomvonalba eső területről a növényzet és a felszíni laza, növényi gyökerekkel átszőtt humuszos talajréteget el kell távolítani.

Töltésanyag: A földműbe az ÚT 2-1.222 sz. Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai szerint Nem építhetők be szerves talajok, térfogatváltozásra hajlamos anyagok, valamint a módosított Proctor vizsgálattal megállapított legnagyobb száraz térfogatsűrűség nem éri el a 15.5 kN/m3 értéket, valamint fagyott talajok.

Környezetvédelem

A 12/1983 (V.12.) MT rendelet szerint új közlekedési létesítményeknél zaj és rezgésvédelmi munkarészt kell készíteni. A várható forgalomnagyságok alapján kijelenthetjük, hogy a várható zaj és rezgés nem változik a jelenlegi helyzethez képest.

Táj- és természetvédelem

A kiviteli terv a Településrendezési tervekkel összhangban készült, mely szerint táj- és természetvédelmi beavatkozásokra nincs szükség

A nyomvonalon 2 db kerékpártároló kihelyezése.

A PROJEKT ALÁTÁMASZTÁSÁT, ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK:

1 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei háttértanulmányok; KHT

2 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció

3 Közbeszerzési költségek közbeszerzéshez kapcsolódó költségek

4 Terület-előkészítési költség terület előkészítési költség

5 Ingatlan vásárlás költségei ingatlanvásárlás költségei

6 Építéshez kapcsolódó költségek Felvonulási létesítmények

7 Építéshez kapcsolódó költségek ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

8 Építéshez kapcsolódó költségek FELÉPÍTMÉNYI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

9 Építéshez kapcsolódó költségek fedett kerékpártárolók kialakítása

10 Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége műszaki ellenőri díj

11 Egyéb szolgáltatási költségek egyéb szolgáltatási költségek

12 Marketing, kommunikációs szolgáltatások szemléletformálás költsége

13 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége kötelező nyilvánosság biztosítása

14 Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja projektmenedzsment

15 Tartalék

 1. c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése

Általános feltételek:

 1. A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével.
 2. Pályázó a felhívás keretében 2 db támogatási kérelmet nyújt be, a fenntartható közlekedésfejlesztés minél nagyobb volumenben történő megvalósítására, melyek egymással szinergikusak.
 3. Költség-haszon elemzés készítése nem releváns, a projekt összes elszámolható költsége 300 millió Ft alatti, és nettó bevételt sem termel.

Az egyes tevékenységek megvalósítására vonatkozó feltételek

 1. A) Kerékpárosbarát fejlesztés

Kerékpárforgalmi hálózati terv készítése a beavatkozási területre a pozitív támogatási döntést követően kezdődik, amely megvalósításával: biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül kerékpározhatóvá, azaz kerékpárosbaráttá válik a beavatkozási terület valamennyi közlekedési útvonala.

A KHT feltárja a kerékpáros közlekedés legfontosabb akadályozó tényezőit, és iránymutatást fog adni a szükséges beavatkozások végrehajtásához

A hálózati terv jelen felhívás „Kerékpárforgalmi hálózati terv javasolt felépítése” c. segédlete szerint készül el.

Elért eredmények:

Aa) településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.

Ab) településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között

Ac) Nem megyei jogú város esetében az országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egységnek tekinthető része) válik biztonságosan, közvetlenül, kényelmesen kerékpározhatóvá,

Ad) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonal kiépítése történik meg.

 

 

 1. B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés

Közúti átvezetések megvalósítása

 

 1. D) Kapcsolódó tevékenységcsoport, egyéb feltételek

 

d3) A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása:

Lehetséges szemléletformáló tevékenységek:

– kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása;

– információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása;

– szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár);

– Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia12, „Biztonságosan közlekedni egy élet úton”13 egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, óvodások, gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére, stb.);

– gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása.

 

A mobilitási héten való részvétel és esemény költségei is elszámolhatók, azonban ez önmagában nem elegendő tevékenység.

A szemléletformáló kampánynak nem lehet kizárólagos szemléletformáló vagy oktató része rendőrségi kampány, pl. a Sulizsaru.

 

 1. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése

Pályázó nyilatkozik, hogy

–              A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára.

– A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével.

 

–              A beruházás megvalósulásával csökken a kerékpáros balesetek száma a beavatkozási területen, a környezet indokolatlan károsítását csökkenti – nyomvonal.

–              Illeszkedik a megye, és a település fejlesztési stratégiájához:

 1. A MEGYEI ÉLELMISZERGAZDASÁG PIACORIENTÁLT MEGERŐSÍTÉSE: 1.6
 2. HATÉKONY KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS MEGTEREMTÉSE: 2.4; 2.6
 3. KOMPLEX MEGYEI MENEDZSMENT ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA: 3.2; 3.7
 4. A MEGYE GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZER KIALAKÍTÁSA; 4.3; 4.5; 4.7
 5. A MEGYE VERSENYKÉPES DECENTRUMAINAK FEJLESZTÉSE: 6.2; 6.3; 6.5; 6.6
 6. ÉLHETŐ VIDÉKI TÉRSÉGEK MEGTEREMTÉSE: 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6
 7. A KÜLSŐ PERIFÉRIÁK FELZÁRKÓZTATÁSA: 9.3

10.A LESZAKADÓ RÉTEGEK – EZEN BELÜL A ROMÁK – FELZÁRKÓZTATÁSA: 10.4

Pénzügyileg fenntartható, fenntartási költsége minimális

A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők közlekedésbiztonságának a javítása érdekében.

 

Költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre.

 

 1. e) standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése

Kerékpárút-forgalmi fejlesztés esetén elősegíti a már megvalósult kerékpárutak hálózatosodását.

Munkába járást segítő és az ipari parkok megközelítését célzó kerékpárforgalmi fejlesztés: Külterületről fő foglalkoztatási csomopont – Demecser város központja – felé történő kerékpáros megközelítés kialakítása

A projekt hozzájárul járásközpont elérhetőségének biztonságos megközelítéséhez, az addig kiépített kerékpárúthoz csatlakozik

A tervezett kerékpáros barát útvonal külterületi, lakott településrészt, vagy lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal – Demecser belterület –Demecser külterület közigazgatási határig, ahol csatlakozik a Kéken megvalósítandó kerékpárútba

Települések belterületi határánál végződő külterületi településeket összekötő kerékpárutak belterületi összekötő szakaszainak kiépítése: a nyomvonal a település központba is bevezet (Hunyadi utca)