Kerékpárút I. ütem

A pályázó önkormányzat jelen konstrukcióban projektötletet nyújt be. Alátámasztására rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, és építési engedéllyel, melyek felülvizsgálata, és esetleges átdolgozása szükséges a konstrukció szerinti előírásoknak.

 

Terület specifikus mellékletének 1.2 pont: Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg

 

 1. a) projekt célja:

A projekt általános célja a Kemecsei járás kerékpárosinfrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint fenntartható, környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében. A projektgazda Önkormányzat a környező településekkel, kistérséggel átgondolt, közösen egyeztetett, nagyszabású kerékpár fejlesztési akciót tervez megvalósítani, melynek főbb állomásaként meg kívánják építeni Demecser-Borzsova, Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményeket., A projekt átfogó célja, hogy a már megépített, illetve megtervezett szakaszok egy összefüggő, teljes lefedettséget adó kerékpárút-hálózattá álljon össze. Jelen projekttel érintett Demecser Borzsova szakasz mely a település belterületét köti össze a szomszédos településsel, Borzsova-tanyával.

 

Közvetlen célja a Demecser – Borzsova tanya települések között kiépítendő kerékpárút hálózat megvalósítása 3 131 méter hosszúságban annak érdekében, hogy a külterületén

működő vállalkozások, a város közszolgálati és turisztikai jelentőséggel bíró létesítményei, szociális intézményei, kerékpárral biztonságosan és fenntartható, környezetkímélő módon megközelíthető legyen. A kerékpárút nyomvonalának tulajdonjoga a Magyar Államé, kezelője a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő. 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 0337; 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 0255/2

A fejlesztés hálózatot képez, és szinergiában van Demecser NY-K – Kékkel összekötő – Demecser közigazgatási területéig tartó, és Kék-Demecser összekötő Kék közigazgatási területéig tartó, egymásba fonódó, hálózatot képező kerékpárforgalmi létesítményekkel, melyek megvalósítás jelent projekt részét képezik.

 1. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt

ÖNÁLLÓ TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 1. a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.
 2. b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
 3. c) Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal.
 4. d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása: Szuro-Trade Kft.: kb 50 fő; Önkormányzat dolgozói (közmunkások) 50 fő aki a Borzsováról jár be minden nap kerékpárral,

 

 

 1. B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
 2. a) Közlekedésbiztonsági beruházás: kerékpáros átvezetések kialakítása

 

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ

 1. D) Kapcsolódó tevékenységcsoport

Kerékpárosbarát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: kerékpárparkolók építése, beszerzése, elhelyezése

 

 

MŰSZAKI TARTALOM

A településen átvezető 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 0+663 km sz.-nél kezdődik a 2.00 m hasznos szélességű kétirányú, önálló kerékpárút a szelvényezés szerinti jobboldalon.

A Lónyai főcsatornát és a Róka-kúti csatornát sajnos a beruházás kereteinek szűkössége miatt nem lehetett önálló híddal/áteresszel keresztezni, így a kerékpárút három szakaszból áll. A csatornák keresztezésénél a kerékpáros forgalmat vissza kellet vezetni az állami közút burkolatára.

A kerékpárút első szakasza a 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 0+663 km sz.-nél kezdődik és zárul a szelvényezés szerinti jobb oldalon az 1+147 km szelvénynél, hossza 492.532 fm.

A kerékpárút második szakasza a 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 1+213 km sz.-nél kezdődik a szelvényezés szerinti baloldalon és zárul a szelvényezés szerinti baloldalon az 1+443 km szelvénynél, hossza 235.503 fm.

A kerékpárút harmadik szakasza a 3831. sz. Demecser – Székely ök. út 1+473 km sz.-nél kezdődik a szelvényezés szerinti baloldalon, a 2+557 km sz.-nél átvezetéssel keresztezi az összekötő utat (az átvezetéseket a rendelkezésre álló ingatlanhatárok szűkössége miatt kellett elvégezni), innen a 3.472 km szelvényig a jobboldalon halad, majd átvezetésre kerül a balodalra, ahol a 3+754 km szelvényig folytatódik. Itt is szükséges volt az oldalváltás ezért a zárószelvényig (0+849 km sz.) a jobboldalon éri el Borzsova tanyát. Hossza 2402.958 fm.

Az átvezetéseknél az összekötő út forgalmának sebességét korlátoztuk, az előírt távolságokban felhívjuk a figyelmet a keresztező kerékpáros forgalomra, valamint sebességlassító keresztirányú bordás burkolati jelekkel is figyelmeztetjük a gépjárműforgalmat a veszélyhelyzetre. A lassítás (esetleges vészlassítás) érdekében a keresztezési pontok előtt érdesített burkolat (Living Road) kiépítését javasoljuk.

A kerékpáros átvezetéseknél a közút forgalma (1150 E/nap, 73 kerékpár/nap) nem indokolja a közvilágítás kiépítését.

A töltésben haladó kerékpárutakat csőkorláttal kell ellátni, akkor, ha a töltés tetejének és aljának magasságkülönbsége meghaladja az 1.50 m-t. Ezért az 1.-es szakasz 0+000 – 0+020 és a 0+420 – 480 km szelvényei között a szelvényezés szerinti jobboldalon 1.00 m magas csőkorlátot terveztünk be az e-UT 03.04.11. 12.2 pont második bekezdése szerint.

A szűkös területek miatt adódtak olyan szakaszok, ahol az összekötő út és a kerékpárút között nem állt módunkban a megfelelő keresztmetszetet kialakítani Ezért ezeken a szakaszokon az összekötő út mentén szalagkorlátot terveztünk a kereékpárosok védelmében.

 1. szakasz: 0+227 – 0+268 km sz.; 3. szakasz: 1+773 – 1+913 km sz.; 2+019 – 2+060 km sz.; 2+151 – 2+290 km sz.

Pályaszerkezet méretezése

(vonatkozó tervlapok: U – 4)

A burkolatokat, pályaszerkezeteket a talajmechanikai szakvélemények talajra és talajvízre vonatkozó adatai, a várható forgalomnagyság és járműösszetétel alapján a “Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” ÚT 2-1.502 Útügyi Műszaki Előírás szerint méreteztük.

Aszfalt kerékpárút és gyalogjárda burkolata: 3 cm vtg. AC 4 kopóréteg, 4 cm vtg. AC 11 kötőréteg, 15 cm vtg. Ckt4 cementstabilizáció E2>85 MPa, 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat, Trp>96 %, E2>55 MPa, 50 cm vtg. altalaj, Trp>93 %, E2>40 MPa

A burkolatok alá homokos kavicságyazat készítése szükséges a mintakeresztszelvények szerinti vastagságban, Trp>96 % relatív tömörséggel. Az ágyazati anyag feleljen meg a fagyszabványban meghatározott minőségi követelményeknek. Az ágyazati réteg alsó síkja a pályaszinttel párhuzamos legyen.

Építés alatti forgalomkorlátozás

A burkolatépítésekhez, a tervezett közművek megépítéséhez és az építésükhöz szükséges burkolatbontások és helyreállítások idejére a munkaterület forgalommentes biztosításához építés alatti forgalomkorlátozás szükséges, Az ideiglenesen kihelyezésre kerülő jelzőtáblák, forgalomkorlátozási elemek, berendezések szabványos kivitelűek és fényvisszaverő felületűek

Vízelvezetés

A burkolt felületre hulló csapadékvíz elvezetését a meglévő, tervezett vízelvezető árkokkal oldottuk meg.

Közművezetékek

A különböző közművezetékek tervezési területen belüli elhelyezkedését, kiváltását, védelmét, új közművezetékek és műtárgyaik tervét a burkolatépítési tervekkel egyeztetett megfelelő szakági tervek tartalmazzák. A burkolatépítés megkezdése előtt a szakági tervekben szereplő közműves és technológiai szerelési munkákat el kell végezni, illetve a burkolatok alá a megfelelő méretű és számú védőcsövet, védőcsatornát a szakági tervekben előírt mélységben el kell helyezni.

Földmunka

A tervezési területen a burkolatépítésekkel kapcsolatosan felmerül a földmunkavégzés szükségessége Terep-előkészítés: A tervezett nyomvonalba eső területről a növényzet és a felszíni laza, növényi gyökerekkel átszőtt humuszos talajréteget el kell távolítani.

Töltésanyag: A földműbe az ÚT 2-1.222 sz. Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai szerint Nem építhetők be szerves talajok, térfogatváltozásra hajlamos anyagok, valamint a módosított Proctor vizsgálattal megállapított legnagyobb száraz térfogatsűrűség nem éri el a 15.5 kN/m3 értéket, valamint fagyott talajok.

Környezetvédelem

A 12/1983 (V.12.) MT rendelet szerint új közlekedési létesítményeknél zaj és rezgésvédelmi munkarészt kell készíteni. A várható forgalomnagyságok alapján kijelenthetjük, hogy a várható zaj és rezgés nem változik a jelenlegi helyzethez képest.

Táj- és természetvédelem

A kiviteli terv a Településrendezési tervekkel összhangban készült, mely szerint táj- és természetvédelmi beavatkozásokra nincs szükség

A nyomvonalon 2 db kerékpártároló kihelyezése.

A PROJEKT ALÁTÁMASZTÁSÁT, ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK:

1 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei háttértanulmányok; KHT

2 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció

3 Közbeszerzési költségek közbeszerzéshez kapcsolódó költségek

4 Terület-előkészítési költség terület előkészítési költség

5 Ingatlan vásárlás költségei ingatlanvásárlás költségei

6 Építéshez kapcsolódó költségek Felvonulási létesítmények

7 Építéshez kapcsolódó költségek ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

8 Építéshez kapcsolódó költségek FELÉPÍTMÉNYI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

9 Építéshez kapcsolódó költségek fedett kerékpártárolók kialakítása

10 Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége műszaki ellenőri díj

11 Egyéb szolgáltatási költségek egyéb szolgáltatási költségek

12 Marketing, kommunikációs szolgáltatások szemléletformálás költsége

13 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége kötelező nyilvánosság biztosítása

14 Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja projektmenedzsment

15 Tartalék

 1. c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése

Általános feltételek:

 1. A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével.
 2. Pályázó a felhívás keretében 2 db támogatási kérelmet nyújt be, a fenntartható közlekedésfejlesztés minél nagyobb volumenben történő megvalósítására, melyek egymással szinergikusak.
 3. Költség-haszon elemzés készítése nem releváns, a projekt összes elszámolható költsége 300 millió Ft alatti, és nettó bevételt sem termel.

Az egyes tevékenységek megvalósítására vonatkozó feltételek

 1. A) Kerékpárosbarát fejlesztés

Kerékpárforgalmi hálózati terv készítése a beavatkozási területre a pozitív támogatási döntést követően kezdődik, amely megvalósításával: biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül kerékpározhatóvá, azaz kerékpárosbaráttá válik a beavatkozási terület valamennyi közlekedési útvonala.

A KHT feltárja a kerékpáros közlekedés legfontosabb akadályozó tényezőit, és iránymutatást fog adni a szükséges beavatkozások végrehajtásához

A hálózati terv jelen felhívás „Kerékpárforgalmi hálózati terv javasolt felépítése” c. segédlete szerint készül el.

Elért eredmények:

Aa) településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.

Ab) településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között

Ac) Nem megyei jogú város esetében az országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egységnek tekinthető része) válik biztonságosan, közvetlenül, kényelmesen kerékpározhatóvá,

Ad) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonal kiépítése történik meg.

 

 1. B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés

 

 1. D) Kapcsolódó tevékenységcsoport, egyéb feltételek

 

d3) A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása:

Lehetséges szemléletformáló tevékenységek:

– kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása;

– információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása;

– szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár);

– Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia12, „Biztonságosan közlekedni egy élet úton”13 egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, óvodások, gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére, stb.);

– gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása.

 

A mobilitási héten való részvétel és esemény költségei is elszámolhatók, azonban ez önmagában nem elegendő tevékenység.

A szemléletformáló kampánynak nem lehet kizárólagos szemléletformáló vagy oktató része rendőrségi kampány, pl. a Sulizsaru.

 

 1. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése

Pályázó nyilatkozik, hogy

– A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára.

– A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével.

 

A beruházás megvalósulásával csökken a kerékpáros balesetek száma a beavatkozási területen, a környezet indokolatlan károsítását csökkenti – nyomvonal.

Illeszkedik a megye, és a település fejlesztési stratégiájához:

Prioritások, tevékenységek:

 1. A MEGYEI ÉLELMISZERGAZDASÁG PIACORIENTÁLT MEGERŐSÍTÉSE: 1.6
 2. HATÉKONY KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS MEGTEREMTÉSE: 2.4; 2.6
 3. KOMPLEX MEGYEI MENEDZSMENT ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA: 3.2; 3.7
 4. A MEGYE GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZER KIALAKÍTÁSA; 4.3; 4.5; 4.7
 5. A MEGYE VERSENYKÉPES DECENTRUMAINAK FEJLESZTÉSE: 6.2; 6.3; 6.5; 6.6
 6. ÉLHETŐ VIDÉKI TÉRSÉGEK MEGTEREMTÉSE: 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6
 7. A KÜLSŐ PERIFÉRIÁK FELZÁRKÓZTATÁSA: 9.3

10.A LESZAKADÓ RÉTEGEK – EZEN BELÜL A ROMÁK – FELZÁRKÓZTATÁSA: 10.4

 

Pénzügyileg fenntartható, fenntartási költsége minimális

 

A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők közlekedésbiztonságának a javítása érdekében.

 

Költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre.

 

 1. e) standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése

Kerékpárút-forgalmi fejlesztés közvetve elősegíti a már megvalósult kerékpárutak hálózatosodását.

Munkába járást segítő és az ipari parkok megközelítését célzó kerékpárforgalmi fejlesztés: Külterületről fő foglalkoztatási csomopont – Demecser város központja – felé történő kerékpáros megközelítés kialakítása

A projekt hozzájárul járásközpont elérhetőségének biztonságos megközelítéséhez, az addig kiépített kerékpárúthoz csatlakozik. A tervezett kerékpárosbarát útvonal külterületi, lakott településrészt, vagy lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal – Demecser belterület – Demecser Borzsova Tanya

Települések belterületi határánál végződő külterületi településeket összekötő kerékpárutak belterületi összekötő szakaszainak kiépítése: a nyomvonal a település központba is bevezetése.