Általános iskola

Az iskola rövid története Az államosítás előtt az elemi képzés hat osztályban folyt. Összevont osztályokban tanítottak, az osztály- és a tanítói létszámtól függően. A tanítót a pap és a jegyző nevezte ki, akik az oktatást ellenőrizték. A tantárgyak között szerepelt az írás, történelem, földrajz, számtan, rajz, ének, alkotmánytan és a német nyelv. A tanulók délelőtt 8-111 óráig, délután 14-17 óráig tanultak. A községben három felekezet tartott fenn iskolát: a római katolikus 3 tanteremmel, 6 nevelővel, a református 4 tanteremmel, 7 nevelővel, az izraelita 1 tanteremmel és 1 nevelővel. Ezenkívül volt iskola a Borzsova-tanyán és a Várhegy-tanyán is. A Várhegy-tanyán 1942-től Mennyei Katalin, Később Kopjási Erzsébet, Szűcs Mihály és felesége, valamint Kiss Gyuláné tanított. 1951-ben a tanyáról a lakosok a községbe költöztek, így ott a tanítás megszűnt. Borzsován Eördögh Jenő oktatott, később Nagy Sándor és felesége, legutóbb Teremy József és felesége. 1995-ben Borzsován is bezárták az iskolát, azóta a tanulók busszal járnak be Demecserbe. Az oktatási intézményeket 1948. június 2-án államosították. 1950-ben a tantestület létszáma 16 főre emelkedett, nyolc osztályban folyt a tanítás. 1959-60-ban megépült az emeletes iskola 5 tanteremmel, szolgálati lakással. A műemlék jellegű „kastélyban” (az egykori Elek-kúrián) beindult a napközi otthonos étkeztetés, ami jelenleg is működik. 1985-86-ban épült fel a 8 tantermes új „piros iskola”, amiben már tornaterem és fizika-kémia előadó is helyet kapott. 1996 augusztusában folytatódott a bővítés, ekkor 3 új tantermet létesítettek. (Az épületszárnyakat hatalmas aula köti össze.) 1997-ben a kor követelményeihez igazodva számítástechnika-termet rendeztek be egy már meglévő tanteremben, majd 2003-ben került sor egy tankonyha, 2004-ben pedig egy képzőművészeti tanműhely átadására. Szakmai munka Iskolánkban a hagyományos 8 évfolyamon történő oktatás-nevelés kiegészítéseként a pedagógiai szakszolgálat keretein belül...

Óvoda

A város óvodája a volt Elek kastélyban működik, amelyet hatalmas park egészít ki és tesz ideálisan kihasználhatóvá a gyermekek számára. Az intézmény eredetileg 150 férőhelyes, a beíratott gyerekek száma 163. A szakfeladatot 9 óvodapedagógus látja el. A nevelő kollektíva elsősorban az egészséges életmódra, a szép tiszta, helyes beszédre igyekszik szoktatni a gyerekeket. Borzsováról minden nagycsoportos gyerek látogatja az óvoda foglalkozásait, így elérve az iskolás kort semmilyen hátrányban nincsenek azokkal szemben, akik bent laknak Demecserben. Az intézmény két épületben és a kastélyparkban működik. Az A- épületben két csoport, a B- épületben három csoport foglalkozásait tartják. Az A- épületben jól felszerelt tornaterem van és a logopédiai szoba, ahol a beszédhibás kicsikkel rendszeresen foglalkozik logopédus szakember. A csoportoknak külön öltözőjük, mosdójuk van és az épületek gázfűtésűek és csatlakoznak a központi szennyvízelvezető rendszerhez. Az óvoda udvarának területe 2 hektár, gyepszőnyeggel borított, fás, ligetes. Ideális a gyerekek szabadban való foglalkoztatására. Az intézmény óvodapedagógusai 1992-től szakmai munkaközösségként működnek és rendszeres kapcsolatot tartanak fent a Rétköz...

Könyvtár

A művelődési házon belül működik a városi könyvtár, 2 helyiségben összesen 140 négyzetméteres alapterületen. Szolgáltatásként 1951-től működik könyvtár Demecserben. Főfoglalkozású könyvtárosa 1953-tól van, amely évben népkönyvtár besorolási kategóriába került. 1972-76-ig községi, 1977-től 1986-ig nagyközségi, 1986-tól közművelődési és iskolai könyvtár funkciót lát el. Egy főfoglalkozású és egy mellékfoglalkozású könyvtárossal. Besorolása: „C”- típusú, kiemelt alsó fokú nyilvános könyvtár. Állománya jelenleg: 19000 kötet. Gyűjtőköre: könyv, folyóirat, hanghordozók. Szolgáltatásai: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, helyben olvasás, zenehallgatás, tájékoztatás, anyaggyűjtés segítése, helytörténeti dokumentumok kutatása, gyűjtése, fénymásolás. A városi könyvtár beiratkozott olvasóinak száma: 582 fő. Az iskolai könyvtár beiratkozott olvasóinak száma 541...

Gyógyszertár

A gyógyszertár szolgálati lakással rendelkező 300 m2-es épület. Szakember-ellátottságánál, felszereltségénél és működési feltételeinél fogva nem csak a helyben lakók, hanem a környező községek kiszolgálására is alkalmas (Gégény, Nyírbogdány, Székely). A gyógyszertárban dolgozó két szakgyógyszerész és három gyógyszertári asszisztens fontos szerepet tölt be a lakosság egészséges életmódra váló nevelésében és egészségügyi felvilágosításában is. Készenléti szolgálat működik, amely lehetővé teszi a betegek napszaktól független...